logo


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา Bortezomib Thalidomide และ Lenalidomide

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)  จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาโครงร่างวิจัยการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา Bortezomib Thalidomide และ Lenalidomide ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อต่อการรักษา เนื่องจากยา Bortezomib Thalidomide และ Lenalidomide มีประสิทธิผลในการรักษาแต่ในขณะนี้ยังไม่ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงทำโครงการวิจัยดังกล่าวเพื่อประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และประเมินภาระงบประมาณของการใช้ยาฯ โดยมีนายวิทธวัช พันธุมงคล (ที่ 2 จากขวา) นักวิจัยของโครงการฯ เป็นผู้นำเสนอความเป็นมาของการศึกษา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลการศึกษา โดยภายหลังจากการนำเสนอผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาที่ได้จะสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป ณ ห้องประชุม 1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

13 ธันวาคม 2560

Next post > HITAP จัดอบรม Infectious Disease Modelling Course

< Previous post HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินความคุ้มค่า ของยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคในประเทศไทย

Related Posts