logo


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
แนะแนวผู้รับทุนโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย

เมื่อวันก่อนโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อค้นหานักวิจัยที่สนใจการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ   ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่   ดร.พญ.ธัญจิรา  จิรนันทกาญจน์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ดร.ภญ.วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก  คุณสายชล คล้อยเอี่ยม จากกรมอนามัย  และคุณอรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์ จากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล  เพื่อแนะนำวิธีการทำงาน  การสนับสนุนที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ละท่านจะดำเนินการภายใต้การสนับสนุน    ซึ่งโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กรทั้งใน และนอกภาคสุขภาพ ในการพัฒนานโยบาย เกิดการผลักดันให้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานโยบายสุขภาพของประเทศไทย  พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยเชิงนโยบายสุขภาพและเครือข่ายนักวิจัยด้านนโยบายสุขภาพในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ในภาพ
ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์, ที่ 4 จากขวา หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ดร.พญ.ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์, ที่ 4 จากซ้าย
ดร.ภญ.วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์, ที่ 3 จากขวา
คุณสายชล คล้อยเอี่ยม, ที่ 2 จากซ้าย
พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาของแต่ละโครงการ

16 มกราคม 2561

Next post > ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

< Previous post ประชุมคัดเลือกประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

Related Posts