logo


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
[Press Release] ดร. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ชื่นชม HITAP ย้ำสร้างความร่วมมือ ใช้ประโยชน์เทคโนโลยี และสื่อสารงานสู่สาธารณะ

วันที่ 9 มกราคม 2566 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมเพื่อต้อนรับดร. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่ปรึกษาของมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ และได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำคัญจากการทำงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับประชาชนและกลยุทธ์พัฒนาการทำงานในอนาคต

ในการประชุมนี้ HITAP ได้นำเสนอภาพรวมบทบาทและภารกิจในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพขององค์กร ทั้งเรื่องการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การคำนวณต้นทุน การประเมินความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้นโยบายในระบบสุขภาพ ฯ และผลงานสำคัญที่ HITAP เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เช่น การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระบบบริการสุขภาพ รวมถึงการร่วมทำงานกับคณะกรรมการประมวลสถานการณ์ COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข (MOPH intelligence Unit: MIU) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการกำหนดนโยบายและ/หรือมาตรการในระบบสุขภาพ ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เป็นต้น นอกจากนี้ HITAP ยังมีการร่วมงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ  เช่น กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ องค์การอนามัยโลก (WHO) International Decision Support Initiative (iDSI) และ The Rockefeller Foundation ฯ เพื่อดำเนินงานวิจัย เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและขยายเครือข่ายนักวิจัยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

“การวางยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ และทาง HITAP ก็มีวิธีการทำงานที่ดีอยู่แล้ว ในอนาคตหวังว่าทางองค์กรจะมีการจัดลำดับความสำคัญและออกแบบวิธีการทำงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องเพื่อรองรับกับแนวโน้มของความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพ รวมถึงนำข้อมูลที่น่าสนใจจากงานวิจัยมาสื่อสารกับประชาชนทั่วไปโดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม” นพ.พงศธร กล่าว

HITAP ขอขอบคุณดร. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการทำงานขององค์กรในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานในโอกาสต่อไป

12 มกราคม 2566

Next post > [Press Release] ร่วมเรียนรู้บทบาทนักวิจัย HTA สู่การนำผลงานไปใช้ในการกำหนดนโยบายสุขภาพ

< Previous post HITAP ชูบทบาทผู้นำด้านสาธารณสุขของประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) ระดับภูมิภาค

Related Posts