logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

64201002HM020L0 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสายสวนสลายพังผืดในช่องเหนือไขสันหลังในผู้ป่วยที่มีภาวะปวดไม่หายขาดหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวและโรคช่องประสาทไขสันหลังตีบแคบ ผศ.ดร.ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

66083030RM008L0 การประเมินความคุ้มค่าของยา Alendronate สำหรับเงื่อนไขการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุนจากการใช้ยาสเตียรอยด์ ภญ.ปานทิพย์ จันทมา

กำหนดโครงร่างวิจัย:27%

66093030RM009L0 การประเมินความคุ้มค่าของ imiglucerase และ velaglucerase ในการรักษาผู้ป่วยโรคโกเช่ร์ ชนิดที่ 1 และ 3 ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์

กำหนดโครงร่างวิจัย:30%

66073002RM007L0 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อและการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCBP 2566) กุมารี พัชนี

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:64%

65073058HM007L5 การศึกษาความเพียงพอของทรัพยากรและงบประมาณของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

66013002RM001L0 การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผลของระบบการแพทย์ทางไกล ผ่านการถอดบทเรียนในบริบทไทยและบริบทโลก รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย
ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:50%

66023002RM002L0 การประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผ่านสายด่วนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กุมารี พัชนี

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:42%

65073058HM007L4 การศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายบริการระบบการติดตามผลการรักษาทางไกล สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเครื่อง Cardiac implantable electronic devices (CIEDs) ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%

65021058RM002L0 การพัฒนากระบวนการประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมระบบบริการสุขภาพและสุขภาพประชาชนไทย ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%

64171002RM015L0 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

64161002RM016L0 การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

ตรวจสอบผลวิจัย:85%

65173002RM017L0 โครงการพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเบิกจ่ายสำหรับมาตรการที่มีราคาแพงในระบบสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:43%

65112010HM012F0 การศึกษารายกรณีโดยใช้ระบบแสดงผลแบบเรียลไทม์สำหรับการใช้บริการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทยในประเทศไทย รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

กำหนดโครงร่างวิจัย:32%

65133058RM013L0 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของยา Evusheld® ในการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

65103002RM011L0 โครงการการทบทวนและปรับปรุงการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ Pneumococcal conjugated vaccine ในบริบทประเทศไทย รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

ตรวจสอบผลวิจัย:80%

61133001R1022L0 Effective interventions for the screening, brief intervention, referral and treatment of harmful alcohol use: an umbrella review Siobhan Botwright

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61133001R1022L0 การพัฒนากรอบการประเมินความลังเลใจของการรับบริการบำบัดฟื้นฟู ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61133001R1022L0 การศึกษาความเป็นไปได้ของการมียา naltrexone และ acamprosate สำหรับบำบัดการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61133001R1022L0 การเข้าถึงบริการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

65143002HM014L0 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ Medial branch Radiofrequency ablation สำหรับโรคปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังจาก facet joints ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:43%