logo


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP เปิดอบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เปิดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Economic Evaluation) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข ให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม โดยในประเทศไทย มีการใช้เครื่องมือชนิดนี้ประกอบการตัดสินใจบรรจุยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาและปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การอบรมนี้เหมาะสำหรับทั้งนักศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข โดยแบ่งเป็น

หลักสูตรเบื้องต้น (วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561) เหมาะกับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ได้เรียนรู้ความสำคัญ วิธีการและขั้นตอนของการประเมินอย่างเป็นระบบ ตลอดจนบทบาทของการประเมินในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และ

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561) เหมาะกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือต้องการนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริง เน้นการทำแบบฝึกหัดเรื่องการใช้โปรแกรมหรือแบบจำลองต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

รับสมัครและชำระเงินตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กรกฏาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://training.hitap.net อีเมล [email protected]

โทรศัพท์ 02-590-4549, 02-590-8161, 096-719-9033

5 มิถุนายน 2561

Next post > สัมภาษณ์พิเศษ: รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร สปสช.เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อคนไทย 47.7 ล้านคน

< Previous post สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย ร่วมกับ HITAP จัดอบรม "พัฒนาการวิจัยประเมินผล ครั้งที่ 3"

Related Posts