logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย ร่วมกับ HITAP จัดอบรม “พัฒนาการวิจัยประเมินผล ครั้งที่ 3”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมวิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับเชิญจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรใน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวิจัยประเมินผล ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนรายงานผลการประเมินและอภิปรายผลการประเมิน รวมถึงวางแผนเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้อง  โอกาสนี้ ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยประเมินผลของบุคลากรกรมอนามัยได้เปิดการประชุม และกล่าวถึงความสำคัญของการประเมินผล ซึ่งควรผนวกอยู่ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ของกรมอนามัย

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ หัวหน้า HITAP และ ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส ที่ปรึกษาและนักวิจัยอาวุโส นำทีมนักวิจัยและฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมบรรยายในหัวข้อ อาทิ รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการ การอภิปรายผลการศึกษา และการเผยแพร่และสื่อสารผลประเมินแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้อง การอบรมนี้ยังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ผลการประเมินผ่านการทำ policy brief การเผยแพร่ผลงานทาง facebook และ twitter เป็นต้น

การอบรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมร่วมอภิปรายนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการประเมินผลฯ ที่กำลังดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงานโครงการต่าง ๆ พร้อมอภิปรายประเด็นวิชาการร่วมกับทีมนักวิจัยและฝ่ายสื่อสารองค์กรของ HITAP ซึ่งทำหน้าที่เป็นวิทยากรคอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด

31 พฤษภาคม 2561

Next post > HITAP เปิดอบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14

< Previous post มะเร็งต่อมลูกหมากภัยเงียบที่ร้ายแรงในผู้ชายกับความหวังในการรักษา

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด