logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข

อีเมล์: suppawat.p@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีวิทยาศาสตรบันฑิต(สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ.2558 มีความสนใจในการทำวิจัยจึงได้เข้าร่วมทำงานกับ HITAP ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยปัจจุบันกำลังดำเนินงานวิจัยในหัวข้อ”กิจการเพื่อสังคม(Social Enterprise)และการประเมินต้นทุนและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้พิการที่ขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย”

งานวิจัยที่เข้าร่วม