logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ณัฐธิดา มาลาทอง

อีเมล์: natthida.m@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

นางสาวณัฐธิดา มาลาทอง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปี พ.ศ. 2558 มีประสบการณ์การฝึกงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชน และได้เริ่มงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 กับ HITAP ในตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

งานวิจัยที่เข้าร่วม