logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ดนัย ชินคำ

อีเมล์: danai.c@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2556 และมีความสนใจด้านการประเมินจึงได้เข้าร่วมทำงานกับ HITAP ครั้งแรกในโครงการเครื่องมือคำนวณคะแนนอรรถประโยชน์สำหรับ EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2557 ได้เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โดยงานวิจัยเรื่องแรกคือโครงการประเมินบริการอนามัยโรงเรียน และได้เข้าร่วมการทำวิจัยในเรื่องอื่น ๆ ด้วย

งานวิจัยที่เข้าร่วม