logo

รายละเอียดส่วนตัว

ชื่อ-สกุล: นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

อีเมล์: suradech.d@hitap.net,

CV: Download

รายละเอียดส่วนตัว

นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ (Applied Sociology) คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2553 และเข้าร่วมงานกับ HITAP ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ในปี พ.ศ. 2554 มีความสนใจในงานวิจัยด้านการสำรวจข้อมูลสุขภาพและการนำความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ประยุกต์ใช้กับระบบสุขภาพ และสาธารณสุข

งานวิจัยที่เข้าร่วม