logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

อีเมล์: suradech.d@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ (Applied Sociology) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2553 และเข้าร่วมงานกับ HITAP ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ในปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบันตำแหน่งนักวิจัย มีประสบการณ์ด้านการประเมินผลโครงการ มาตรการด้านสุขภาพ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ กาวิเคราะห์ต้นทุน และรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผลงานที่ผ่านมา