logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

63191002RM018L0 การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการกักตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
นพ. สุรัคเมธ มหาศิริมงคล
ดร. นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%

63041011RM013L0 โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิทธวัช พันธุมงคล

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:38%

63171010RM017F0 โครงการประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของวัคซีนโควิดที่พึงประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศไทย ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

ตรวจสอบผลวิจัย:80%

63025011RM014L0 โครงการประเมินความพร้อมของระบบบริการสุขภาพและผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ของการให้บริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมในผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปากในประเทศไทย วิทธวัช พันธุมงคล

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:38%

63141011RM015L0 การศึกษาหัวข้อที่ได้จากกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและพัฒนาคู่มือสำหรับคัดเลือกมาตรการเข้าชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCBP) ดร. ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

ตรวจสอบผลวิจัย:99%

62331048R1027F0 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของนโยบายการฉีดวัคซีนเอชพีวี 1 เข็ม ในประเทศไทย ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%

62071010R1015F0 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของนโยบายการควบคุมการบริโภคอาหารที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบ ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

ตรวจสอบผลวิจัย:95%

62155010A2012F6 การประเมินการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ภญ.ธนพร บุษบาวไล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

62051036R1005L0 การทบทวนระยะครึ่งแผนกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61363040R1025L0 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้ ผศ. ดร. พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
ภญ.ธนพร บุษบาวไล

ตรวจสอบผลวิจัย:95%

59002017R2021L6 การศึกษาระบบการให้บริการการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนโดยองค์กรคนพิการ อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์

ตรวจสอบผลวิจัย:95%

63111002RM009L0 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการใช้ยาชีววัตถุและยาสังเคราะห์มุ่งเป้าต้านรูมาติกที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคในการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีภาวะการอักเสบมาก ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:38%

6301000001L0 การพัฒนาแนวทางแบ่งปันทรัพยากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

62061011R1006L0 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2562 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63011002RM002L0 การประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ระยะที่ 2 ดร.รุ่งนภา คำผาง
ภญ.ธนพร บุษบาวไล

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

59005027H1108F0 COVID-19 Multi-Model Comparison Collaboration (CMCC) ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

63344011RM007L0 โครงการถอดบทเรียนและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย
ดนัย ชินคำ

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

62233 037R1 020F0 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของมาตรการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรหลัก ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

62443001R1009L0 การศึกษาความเป็นไปได้ของกรอบการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบในวาระครบ 20 ปี สสส. ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63351001RM001L0 การประเมินภายนอก แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ (แผน 12) ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%