logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

84 ชั่วโมงทำดีเพื่อพ่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=43164

นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว ว่า จากผลกระทบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเรื่องสุขอนามัย ทั้งโรคที่เกิดจากน้ำท่วม โรคที่มาจากอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด รวมถึงโรคประจำตัวของผู้ประสบภัย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขในระยะหลังน้ำ ลดอย่างเป็นรูปธรรม และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมมือกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำโครงการ “84 ชั่วโมงทำดีเพื่อพ่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย” ขึ้น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างถูก ต้อง รวมทั้งมีความตระหนักต่อการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและครอบครัว

สำหรับการจัดกิจกรรม“84 ชั่วโมงทำดีเพื่อพ่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ ซึ่งภายในงานจะมีการประเมินความเสี่ยงและให้บริการด้านสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคผิวหนัง อาการปวดเมื่อย และความเครียด รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยในระยะหลังน้ำลดอย่างถูกต้อง ปลอดภัย การแจกคู่มือกำจัดเชื้อในบ้านหลังน้ำลด การแจกผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุง เป็นต้น อีกทั้งเป็นการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการทำความดี ที่ได้ช่วยเหลือประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสตรีไทยป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมเพิ่ม ขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมลงนามกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีไทยได้เข้าถึงบริการสาธารณสุข เช่น การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมสตรีไทยในการดูแลสุขภาพกายและจิตที่ดีให้แก่สมาชิก ในครอบครัว ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพขึ้นทั่วประเทศ แล้ว 84 ชมรม มีสมาชิกกว่า 65,000 คน ซึ่งสมาชิกชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเหล่านี้จะเป็นแกนนำในการร่วมดูแลสุขภาพ ของคนไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดีต่อไป

6 ธันวาคม 2554

Next post > กรมอนามัยเร่งฟื้นฟูสุขภาพ-สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด เตรียมคืนทุ่งนเรศวรให้ชาวเมืองเก่า

< Previous post Measles outbreaks on the rise across Europe

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด