logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

กรมอนามัยเร่งฟื้นฟูสุขภาพ-สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด เตรียมคืนทุ่งนเรศวรให้ชาวเมืองเก่า

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=43155

วันนี้ (2 ธันวาคม 2554) ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานฟื้นฟูสุขอนามัยประชาชนหลังน้ำลด “เติมเต็มสุขอนามัย คืนสู่เหย้าชาวทุ่งนเรศวร” ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลลุมพลี อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า จากสภาพปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ทุ่งนเรศวรที่ยาวนานกว่า 2 เดือนนั้น ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่งที่ ผ่านมากรมอนามัยโดยศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ได้ร่วมกับภาคีศูนย์อนามัยต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนการดูแลผู้ประสบอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีในด้านการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กวัย 0-5 ปี และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อในการจัดระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรื่องการตรวจคุณภาพอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ อุปกรณ์การดูแลความสะอาดภาชนะและสุขอนามัยแม่ครัว การจัดการที่พักขยะเป็นโซนและการสนับสนุนจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในการจัดเก็บขยะ สาธิตทำส้วมฉุกเฉินในระยะแรกและสนับสนุนส้วมลอยน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 2 โดยมีอาสาอนามัยดูแลและรักษาความสะอาดส้วมมาอย่างต่อเนื่องทั้งส้วมบกและส้วมลอยน้ำภายใต้การดูแลเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.นพ.สมยศ กล่าวต่อไปว่า ผลจากการศึกษาสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่เคยพักอาศัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยทุ่งนเรศวร จำนวน 300 ครัวเรือน พบว่า การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถจัดหาน้ำที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ มีการปรับปรุงส้วมและห้องน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ ชำระล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึงทั้งบริเวณพื้น ฝาผนังห้องส้วม โถส้วมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องส้วม โดยใช้น้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดขัด ล้าง และเช็ดวัสดุอุปกรณ์ให้สะอาด แต่ปัญหาที่ยังคงต้องแก้ไขคือขยะมูลฝอยที่ยังมีการทิ้งค้างที่จุดรวมขยะและโดยรอบบ้าน มีถุงขยะรองรับไม่เพียงพอ ประชาชนยังขาดสุขอนามัยในเรื่องการล้างมือ สำหรับด้านส่งเสริมสุขภาพนั้น พบว่า หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้กินยาเม็ดเสริมไอโอดีนทีเพียงพอ ในขณะที่เด็กมีการสนับสนุนอาหารตามวัยและการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก แต่ก็ยังพบว่าทารกและเด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีการบริโภคนมและอาหารตามวัยไม่เหมาะสม ในขณะที่ผู้สูงอายุบางรายไม่มีฟันแท้หรือฟันเทียมสำหรับบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งกรมอนามัยจะได้เร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือตามแผนฟื้นฟูของกรมอนามัยต่อไป

“ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังน้ำลดเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนชาวลุมพลีภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาทิ กิจกรรมออกกำลังกายของ อสม. การร้องเพลงกล่อมเด็ก เชิดชูอาสาอนามัย ช่วยภัยน้ำท่วม ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล นิทรรศการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กและการปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธิตทำความสะอาดที่สาธารณะ สถานบริการสาธารณสุข ที่อยู่อาศัยและจัดบริการคลินิกแม่และเด็ก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จะได้ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ หรือสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ส่งเสริมให้มีการล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ส้วม รวมถึงสร้างสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากการสะสมของขยะมูลฝอยให้ลดน้อยลงด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

6 ธันวาคม 2554

Next post > Liking a lie-in in people's genes, researchers say

< Previous post 84 ชั่วโมงทำดีเพื่อพ่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด