logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-40

สำรวจพฤติกรรมเยาวชน พบป่วยกามโรคสูงกว่า 40%

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ จังหวัดอุดรธานี โดยนายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ จ.อุดรธานี ทำให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาทำงานและศึกษาต่อจำนวนมาก ความหนาแน่นของประชากรก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  รวมทั้งปัญหาการท้องไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชน ซึ่งการแก้ปัญหาจำเป็นต้องทำทั้งทางตรง และทางอ้อม ครอบคลุมทั้งครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำสตรี จิตอาสาทุกคน และโดยเฉพาะตัวเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้รับความยอมรับ สามารถพัฒนาทักษะชีวิต และมีความนับถือตนเอง มีครอบครัว และเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่คอยสนับสนุนผ่านกิจกรรมต่างๆ และฝ่ายสุขภาพช่วยจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และมีระบบให้คำปรึกษา-ดูแลช่วยเหลือ-ฟื้นฟู เมื่อประสบปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากการสำรวจพฤติกรรมทางเพศในเยาวชน ระดับ ม.2, ม. 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2 ระหว่างปี 2552-2554 พบว่า นักเรียนชาย ม.2 ร้อยละ 5.9 เคยมีประสบการณ์ทางเพศ  ขณะที่นักเรียนชายชั้น ม. 5 มีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 23.8 และนักเรียนอาชีวศึกษาชายชั้น ปวช. ปีที่ 2 ร้อยละ 67.0 ส่วนนักเรียนหญิง ม.2 ร้อยละ 3 เคยมีประสบการณ์ทางเพศ ในขณะที่นักเรียนหญิง ชั้น ม.5 อยู่ที่ร้อยละ 13.7 และนักเรียนอาชีวศึกษาหญิง ชั้น ปวช.ปีที่ 2 ร้อยละ 41.2 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว

          เมื่อสำรวจอัตราป่วยกามโรคในอายุ 15-19 ปี เมื่อปี 2551 พบถึงร้อยละ 42.44 ของการป่วยกามโรคทั้งหมด โดยพบว่า นักเรียน นักศึกษา ป่วยเป็นอันดับสองรองจากพนักงานบริการ โดยชายติดจากแฟน คู่รัก ร้อยละ 55.79 หญิงติดเชื้อกามโรคจากแฟน ร้อยละ 52.63 รองลงมาติดจากหญิงบริการ โดยหญิงที่ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี พบการติดเชื้อเอดส์ร้อยละ 0.6

         “ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2554 อัตราการคลอดของวัยรุ่นหญิง(อายุ 15-19 ปี) อยู่ที่ 69.8 คน ต่อวัยรุ่นหญิง 1,000 คน เพิ่มจากปี 2543 ที่มีอัตราการคลอดอยู่ที่ 31.1 คน ต่อ 1,000 คน โดยใน จ.อุดรธานี อัตราการคลอดของวัยรุ่นหญิง อยู่ที่ 31.26 – 42.86 คน ต่อ 1,000 คน โดยมีอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงใน 4 อำเภอได้แก่ อ.หนองแสง อ.สร้างคอม อ.กุมภวาปี และ อ.หนองวัวซอ” นพ.สัญชัย กล่าว

          นพ.สัญชัย กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี หน่วยงานด้านการศึกษา และภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถานศึกษาและหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ โดยมียุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนที่มุ่งลดปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 ด้าน ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม, การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย, การกระทำความรุนแรงทางเพศ, การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชื้อเอชไอวี

28 พฤศจิกายน 2555

Next post > วิธีรับมือภัยเสี่ยงเทศกาลลอยกระทง

< Previous post เด็กไทยขาดวิตามินดีสูง เสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 1

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด