logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

30-3-112-2560 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการยา Temozolomide ในผู้ป่วยมะเร็ง High-Grade Astrocytoma กิตติพงษ์ ธิบูรณ์บุญ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

1-3-105-2559 โครงการประเมินเพื่อต่อยอดการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

17-2-021-2559 (1) การค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับรายจ่ายสุขภาพที่ประชาชนต้องจ่ายด้วยตนเองในประเทศไทย Saudamini Vishwanath Dabak

ตรวจสอบผลวิจัย:94%

1-3-110-2559 การพัฒนาแบบจำลองการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษามาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

ตรวจสอบผลวิจัย:95%

29-3-107-2559 การศึกษาแนวทางการนำชุดตรวจภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส (G6PD) มาใช้ในโครงการควบคุมโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

34-3-104-2559(1) การศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยใช้กรอบของ RAND (Vision, Governance, Intelligence) ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:70%

1-3-106-2559 การทดสอบประสิทธิผลของการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการรับบริการเลิกบุหรี่และการตัดสินใจเลิกบุหรี่ ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

ตรวจสอบผลวิจัย:80%

11-3-103-2559 โครงการประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ Tiotropium Bromide Monohydrate เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease : COPD) ที่มีระดับความรุนแรงของโรคตั้งแต่ระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:47%

เครื่องมือคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ภญ.ขวัญชนก เจนวีระนนท์
ภญ.ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

การพัฒนาเครื่องมือการคัดกรองและประเมินภาวะความเสียงด้านโภชนาการในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับคนไทย รศ.ดร.นพ. กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
พ.ต.หญิง.พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช
นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผลของการรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ภญ.ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

การประเมินข้อบ่งชี้ทางคลินิกและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจด้วยเครื่องเพทซีที รศ. ดร. พญ.ชนิสา โชติพานิช

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-099-2559(1) การประเมินความคุ้มค่าสำหรับการใช้สารชีวภาพรักษาโรคข้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็กชนิด systemtic ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล

ตรวจสอบผลวิจัย:90%

11-3-003-2558(22) การประเมินความคุ้มค่าของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูก พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

ตรวจสอบผลวิจัย:95%

11-3-100-2559 การประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-096-2558 โครงการประเมินหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-095-2558 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 2 ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-095-2558 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1 ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-094-2558 โครงการจัดทำคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนและขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด ดร.อินทิรา ยมาภัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%