logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

11-303-2555(11) โครงการพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระดับประชากร ภญ.กันต์กมล กิจตรงศิริ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

233-076-2556 การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ นายธีระ ศิริสมุด

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

13-382-2556 โครงการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-381-2556 โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงาน ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง
ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-303-2556 (14) การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจติดตาม PT-INR ด้วยระบบ Point of Care เพื่อปรับยาและเฝ้าระวังยาในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (วอร์ฟาริน) ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-03-2556(15) การศึกษาต้นทุนและความเหมาะสมของการผ่าตัดด้วยระบบนำวิถีในประเทศไทย ภญ.ธนพร บุษบาวไล

ตรวจสอบผลวิจัย:80%

011-303-2556(13) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเกิดซํ้าของกลุ่มทารกที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซม นายกิตติพงษ์ ธิบูรณ์บุญ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

011-377-2556 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา peginterferon และ ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังชนิด สายพันธุ์ 1 ผศ. ดร. ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

011-377-2556 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา Peginterferon และ Ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังชนิด สายพันธุ์ 6 ผศ. ดร. ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

011-377-2556 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบงบประมาณของการใช้ยา peginterferon และ ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับ ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย (HIV/HCV co-infection) ภญ.กุณฑิกา ดำรงปราชญ์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

113-007-2556 (4) การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณของยากลุ่ม LHRH analogues ในข้อบ่งใช้สำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใน Adjuvant therapy และระยะ Metastatic disease ภญ.วรรษมน ทองศรี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

211-365-2555(3) การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของยา imatinib และ sunitinib สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเนื้อเยื้อในระบบทางเดินอาหาร (GIST) ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือมีการแพร่กระจายของโรค ภก.อดุลย์ โมฮารา

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

19-374-2556 การประเมินผลกระทบความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปต่อการค้าและการลงทุน ดร.อินทิรา ยมาภัย
ภญ.กุณฑิกา ดำรงปราชญ์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

211-373-2555 การพัฒนานโนบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กโตและเยาวชน ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

211-372-2555 การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีด bevacizumab และ ranibizumab เข้าวุ้นตาในการรักษาผู้ป่วยโรคจอตา: การศึกษาเชิงสังเกต ภญ.เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี
ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์
ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง
ภญ.สุธาสินี คำหลวง

ตรวจสอบผลวิจัย:90%

210-370-2555 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลสำหรับเด็กวัยเรียนในประเทศไทย ผศ. ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
ภก.สุรชัย โกติรัมย์
ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร
น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง
ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

201-369-2555 โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในการทำวิจัย ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

201-368-2555 ความคุ้มค่าของการคัดกรองภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา รศ.ดร.นพ. กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
ภญ.คัคนางค์ โตสงวน
ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-303-2555(12) มาตรการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ภญ.คัคนางค์ โตสงวน
ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

20-208-2556 โครงการความร่วมมือระหว่าง HITAP, NICE International และ Department of Health ประเทศฟิลิปินส์ ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร
น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง
ภญ.กุณฑิกา ดำรงปราชญ์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%