logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

การพัฒนาเครื่องมือการคัดกรองและประเมินภาวะความเสียงด้านโภชนาการในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับคนไทย รศ.ดร.นพ. กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
พ.ต.หญิง.พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช
นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผลของการรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ภญ.ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

การประเมินข้อบ่งชี้ทางคลินิกและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจด้วยเครื่องเพทซีที รศ. ดร. พญ.ชนิสา โชติพานิช

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-099-2559(1) การประเมินความคุ้มค่าสำหรับการใช้สารชีวภาพรักษาโรคข้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็กชนิด systemtic ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล

ตรวจสอบผลวิจัย:90%

11-3-003-2558(22) การประเมินความคุ้มค่าของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูก พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

ตรวจสอบผลวิจัย:95%

11-3-100-2559 การประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-096-2558 โครงการประเมินหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-095-2558 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 2 ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-095-2558 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1 ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-094-2558 โครงการจัดทำคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนและขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด ดร.อินทิรา ยมาภัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-089-2557(7) การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-003-2558 (20) โครงการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-092-2557 การประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

31-3-093-2558 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการคัดกรองมะเร็งช่องปาก ชุติมา คำดี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

30-3090-2557 โครงการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต ดร.อินทิรา ยมาภัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-0032558(1) การศึกษาการเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการลงทุนให้บริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry ในโรงพยาบาลชุมชน ทรงยศ พิลาสันต์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-091-2557 โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับปีงบประมาณ 2559 ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง
ดร. ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-089-2557(6) การประเมินความคุ้มค่าของยา lodized oil fluid injection (Lipiodol Ultra Fluid) สำหรับการรักษามะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma) ภญ.ศตนันทน์ มณีอ่อน

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-089-2557(5) การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ Gadoxetic acid (Primovist) ในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับ (Hepatocellular Carcinoma) ด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ภญ.ศตนันทน์ มณีอ่อน

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-089-2557(4) ความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการรักษาเสริมโดยใช้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะแพร่กระจายที่ผ่าตัดได้ของประเทศไทย ดร. ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%