logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

11-3-089-2557(7) การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-003-2558 (20) โครงการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-092-2557 การประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

31-3-093-2558 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการคัดกรองมะเร็งช่องปาก ชุติมา คำดี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

30-3090-2557 โครงการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต ดร.อินทิรา ยมาภัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-0032558(1) การศึกษาการเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการลงทุนให้บริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry ในโรงพยาบาลชุมชน ทรงยศ พิลาสันต์

ตรวจสอบผลวิจัย:88%

11-091-2557 โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับปีงบประมาณ 2559 ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง
ดร. ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-089-2557(6) การประเมินความคุ้มค่าของยา lodized oil fluid injection (Lipiodol Ultra Fluid) สำหรับการรักษามะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma) ภญ.ศตนันทน์ มณีอ่อน

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-089-2557(5) การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ Gadoxetic acid (Primovist) ในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับ (Hepatocellular Carcinoma) ด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ภญ.ศตนันทน์ มณีอ่อน

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-089-2557(4) ความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการรักษาเสริมโดยใช้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะแพร่กระจายที่ผ่าตัดได้ของประเทศไทย ดร. ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-089-2557(3) การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของยา imatinib สำหรับการรักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร (GIST) ที่ได้รับการผ่าตัดและมีโอกาสเกิดโรคซ้ำสูง ภญ.ธนพร บุษบาวไล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-089-2557 การประเมินความคุ้มค่าของการใช้สารชีวภาพในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ตรวจสอบผลวิจัย:98%

11-3-089-2557(1) การประเมินความคุ้มค่าของนโยบายแบ่งจ่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนสำหรับยา sunitinib ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

28-3-089-2557 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องมาตรการการป้องกันการพลัดตกหกล้มและโรคสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุไทย พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-003-2557(19) การรักษาและการป้องกันโรคหืดในเด็กไทย ภญ.สุธาสินี คำหลวง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

2556-xx-xx สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย 2556 ; Adolescent Pregnancy Thailand 2013 ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

2556-xxx-xxx Mid-term review of Maternal and Child Health Voucher Scheme (Yedarshey Township, Nay Pyi Taw, Republic of Union of Myanmar) ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-303-2556(18) การประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ในประเทศไทย ดร.อินทิรา ยมาภัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-303-2556(17) การพัฒนาแบบคัดกรองโรคต้อหิน ทรงยศ พิลาสันต์

กำหนดโครงร่างวิจัย:35%

10-383-2556 การประเมินความคุ้มค่าของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลในหญิงตั้งครรภ์ของประเทศไทย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%