logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

11-3-089-2557(3) การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของยา imatinib สำหรับการรักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร (GIST) ที่ได้รับการผ่าตัดและมีโอกาสเกิดโรคซ้ำสูง ภญ.ธนพร บุษบาวไล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-089-2557 การประเมินความคุ้มค่าของการใช้สารชีวภาพในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ตรวจสอบผลวิจัย:98%

11-3-089-2557(1) การประเมินความคุ้มค่าของนโยบายแบ่งจ่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนสำหรับยา sunitinib ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

28-3-089-2557 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องมาตรการการป้องกันการพลัดตกหกล้มและโรคสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุไทย พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-003-2557(19) การรักษาและการป้องกันโรคหืดในเด็กไทย ภญ.สุธาสินี คำหลวง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

2556-xx-xx สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย 2556 ; Adolescent Pregnancy Thailand 2013 ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

2556-xxx-xxx Mid-term review of Maternal and Child Health Voucher Scheme (Yedarshey Township, Nay Pyi Taw, Republic of Union of Myanmar) ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-303-2556(18) การประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ในประเทศไทย ดร.อินทิรา ยมาภัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-303-2556(17) การพัฒนาแบบคัดกรองโรคต้อหิน นายทรงยศ พิลาสันต์

กำหนดโครงร่างวิจัย:35%

10-383-2556 การประเมินความคุ้มค่าของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลในหญิงตั้งครรภ์ของประเทศไทย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-303-2555(11) โครงการพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระดับประชากร ภญ.กันต์กมล กิจตรงศิริ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

233-076-2556 การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ นายธีระ ศิริสมุด

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

13-382-2556 โครงการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-381-2556 โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงาน ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง
ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-303-2556 (14) การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจติดตาม PT-INR ด้วยระบบ Point of Care เพื่อปรับยาและเฝ้าระวังยาในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (วอร์ฟาริน) ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-03-2556(15) การศึกษาต้นทุนและความเหมาะสมของการผ่าตัดด้วยระบบนำวิถีในประเทศไทย ภญ.ธนพร บุษบาวไล

ตรวจสอบผลวิจัย:80%

011-303-2556(13) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเกิดซํ้าของกลุ่มทารกที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซม นายกิตติพงษ์ ธิบูรณ์บุญ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

011-377-2556 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา peginterferon และ ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังชนิด สายพันธุ์ 1 ผศ. ดร. ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

011-377-2556 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา Peginterferon และ Ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังชนิด สายพันธุ์ 6 ผศ. ดร. ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

011-377-2556 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบงบประมาณของการใช้ยา peginterferon และ ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับ ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย (HIV/HCV co-infection) ภญ.กุณฑิกา ดำรงปราชญ์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%