logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

Link : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000120420&Keyword=%ca%d8%a2%c0%d2%be

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เตรียมประชุมวิชาการ “12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย” 22-24 ต.ค.นี้ เล็งดึงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นเครือข่ายพัฒนาบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พร้อมบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีบทบาทในการพัฒนาบริการปฐมภูมิอย่างจำกัด ซึ่งระบบถือเป็นรากฐานที่สำคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพทั้ง ป้องกันโรค รักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ตามเจตนารมณ์ของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้ เพื่อระบบสุขภาพมีการพัฒนามากขึ้น ควรที่จะพัฒนากลไกในการเชื่อมโยงแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ให้เป็นเครือข่ายเพื่อเสริมบทเรียนการปฏิบัติและวิชาการ รวมถึงสนับสนุนให้มีบทบาทในการพัฒนาบริการปฐมภูมิมากขึ้น ภาคีเครือข่ายสุขภาพจึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว” ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาความเป็นเอกภาพวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์ คุณค่าของเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวต่อระบบสาธารณสุขไทย

ด้าน พ.ญ สุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) กล่าวว่า สพช.สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 22-24 ต.ค.2553 ที่ โรสกาเด้น สวนสามพราน จ.นครปฐม การประชุม ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายประมาณ 200 คน เป็นแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว รวมถึงแพทย์ที่มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จะทำให้เกิดการรวมตัวของแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในวิชาชีพ องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิได้รับการเผยแพร่และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4419040 ต่อ 15

30 สิงหาคม 2553

Next post > “จุรินทร์” เปิดตัวรายการ “เฮลท์สเตชัน” สถานีสุขภาพ

< Previous post HITAP ประชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้หัวข้อ Economic evaluation of diagnostic options for pulmonary tuberculosis among HIV-infected patients in Thailand

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด