logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ประชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้หัวข้อ Economic evaluation of diagnostic options for pulmonary tuberculosis among HIV-infected patients in Thailand

HITAP ประชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้หัวข้อ
Economic evaluation of diagnostic options for pulmonary tuberculosis among HIV-infected patients in Thailand

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2553 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (Thailand MoPH – U.S. CDC Collaboration, TUC) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการวิจัยเรื่อง Economic evaluation of diagnostic options for pulmonary tuberculosis among HIV-infected patients in Thailand รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุม HITAP โดยผลการศึกษาของงานวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการสนับสนุนแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความเหมาะสมสำหรับประเทศไทย

25 สิงหาคม 2553

Next post > ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครื่องมือแพทย์ระดับโลก 9-11 ก.ย.นี้

< Previous post ไข่ดิบบำรุงร่างกายจริงหรือ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด