logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

สธ.พัฒนารพ.พระนั่งเกล้า เป็นศูนย์อุบัติเหตุ-โรคหัวใจ และเป็นสาขาสอนการแพทย์แผนจีน

http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=44236

            วันนี้ (18 มกราคม 2555) ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ภายใต้หัวข้อ “๙ : ก้าว…ที่พอเพียง” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดนนทบุรี และในเขต 1 จำนวน 600 คน

นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลเทียบเท่าโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 515 เตียง มีบุคลากรทั้งหมด 1,469 คน ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและเขตใกล้เคียงมีประชาชนมารับบริการผู้ป่วยนอกวันละ 2,300 ราย และผู้ป่วยในวันละ 450 ราย กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพัฒนาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ ศูนย์โรคหัวใจ และศูนย์ทารกแรกเกิด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ เทคโนโลยี เครื่องมือแพทย์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ   ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี 2556   

นอกจากนี้ ยังเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความร่วมมือกับประเทศจีน ในการพัฒนาการแพทย์แผนจีน เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน โดยได้ลงนามข้อตกลงเป็นโรงพยาบาลสาขาที่ 1 ของโรงพยาบาลเฉินตู มณฑลเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เปิดให้บริการการแพทย์แผนจีน เช่นการฝังเข็มลดความอ้วน รักษาโรคปวดเมื่อย โรคปวดหัวไมเกรนแก่ประชาชน   และยังเป็นโรงเรียนสอน อบรม แพทย์แผนปัจจุบัน ที่สนใจการแพทย์แผนจีน ซึ่งเปิดมาเป็นเวลากว่า 20 ปี มีแพทย์เข้ารับการอบรมปีละ 30-40 คน  ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะสามารถบูรณาการการให้บริการการแพทย์แผนไทยรวมทั้งการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ในอนาคตจะเพิ่มบริการนวดแผนจีนและรักษาด้วยตำรับยาจีนด้วย  ผลการดำเนินการของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในปีที่ผ่านมา ประชาชนพึงพอใจบริการเฉลี่ยร้อยละ 80

ทางด้านนายแพทย์ธวัตชัย วงค์คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่  18-20 มกราคม 2555 ภายใต้หัวข้อ “๙ : ก้าว…ที่พอเพียง” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนม์มายุ 84 พรรษา ตามแนวทางพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง และฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพแก่บุคลากรนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาเป็นองค์ปาฐก

นอกจากนี้ยังได้เชิญ คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลภูมิพล ร่วมบรรยายหลายเรื่องอาทิ รักษ์(หัวใจ)…อย่างพอเพียง, เลี้ยงลูกอย่างพอเพียง, วิถีชีวิตที่พอเพียง, การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพอเพียง, ใช้ยาอย่างพอเพียงหลีกเลี่ยงปัญหา, อยู่อย่างพอเพียงในผู้สูงอายุ, และเชิญเจ้าของธุรกิจอิชิตัน  บรรยายเรื่องก้าวที่พอเพียง (อย่างไม่ตัน) ด้วย

19 มกราคม 2555

Next post > ผู้นำ สธ.กว่า 40 ประเทศ ชมระบบหลักประกันสุขภาพไทย มีคุณภาพ

< Previous post สธ.พัฒนารพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นศูนย์รักษาโรคนิ่ว กระดูกและข้อ โรคไต ในอีสานเหนือ

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด