logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=35079

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2553) ที่โรงแรมมิราเคิล กทม. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมพัฒนาโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม และมอบรางวัลโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ ที่ดำเนินงานได้ยอดเยี่ยมระดับเขต จำนวน 77 รางวัล โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน

นายจุรินทร์ กล่าวว่า เป็นความสำเร็จของนโยบายสำคัญที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2553 คือนโยบาย 3 ดี หรือโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม ที่เน้นปรับปรุงการให้บริการด่านหน้าของโรงพยาบาล โดยเฉพาะที่แผนกผู้ป่วยนอก ให้มีดีอย่างน้อย 3 ข้อ คือบรรยากาศดี บริการดี และบริหารจัดการดี ซึ่งได้กำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่มี 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับกรม กลุ่มโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงขึ้นไป กลุ่มโรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่า 60 เตียง และกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งผลการดำเนินงานโรงพยาบาลทุกขนาด สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 95 เหลืออีกร้อยละ 5 ที่ต้องเร่งดำเนินการต่อไปให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการต่อจากนี้ไป คือ การลดความแออัดในโรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ที่มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการจำนวนมากจนแออัด และเรื่องระบบการส่งต่อผู้ป่วย โดยจะต้องมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน อาจเป็นการสังคายนาระบบครั้งใหญ่ เพื่อให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น และเป็นที่พึงพอใจในการบริการ สำหรับในเรื่องการลดความแออัด โรงพยาบาลทุกแห่งต้องกำหนดเป้าหมายการทำงานว่าจะลดความแออัดในโรงพยาบาลลงจำนวนเท่าไร ภายในระยะเวลาเท่าใด รวมทั้งเป้าหมายการลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ ตั้งแต่เริ่มเข้ารับบริการจนรับยา ว่าจะลดเหลือเท่าได จะทำได้อย่างไร 

ทั้งนี้ ทิศทางในการลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่   จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเน้นการให้บริการผู้ป่วยนอก หรือควรจะเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือถ้าหากจะให้บริการ จะต้องเปิดในรูปแบบบริการ 4 มุมเมือง นอกโรงพยาบาลหรือไม่ แทนที่จะให้ผู้ป่วยมาแออัดในโรงพยาบาล    แต่หัวใจสำคัญที่ต้องเน้นคือ การระดมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลด้วย   เช่น การบริจาคจากภาคเอกชน การขอสนับสนุนงบจากองค์กรท้องถิ่นในการสร้างอาคารการให้บริการ 4 มุมเมือง ซึ่งจะเป็นการสกัดไม่ให้ผู้ป่วยมาแออัดในโรงพยาบาลใหญ่   นายจุรินทร์กล่าว

ทั้งนี้โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลโรงพยาบาล 3 ดี ยอดเยี่ยม 77 รางวัล เช่น สถาบันโรคทรวงอก สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ   โรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน โรงพยาบาลท่าม่วง จ.กาญจนบุรี     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

29 พฤศจิกายน 2553

Next post > การประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “การประเมินการเข้าถึงการให้แว่นตาในชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งชาติ”

< Previous post เตือนหนาวอย่านอนคลุมโปง

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด