logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

รมช.ต่อพงษ์ ผุด “อุดรโมเดล” ด้านสาธารณสุข

ดึงเครือข่ายสังคมออนไลน์มาช่วยแก้ปัญหาสุขภาพช่วงน้ำท่วม

http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=40451

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชู “อุดรโมเดล” เป็นต้นแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดึงเครือข่ายสังคมออนไลน์มาช่วยแจ้งเตือนข่าวสาร เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่กับส่วนกลาง  และจัดบริการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์น้ำท่วม ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน เอ็กเซรย์ทุกข์สุขชาวบ้าน 300 หลังคาเรือน

วันนี้ (29 สิงหาคม 2554) ที่ จ.อุดรธานี นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการ เขต 10 นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


นายต่อพงษ์ กล่าวว่า ต้องการให้จังหวัดอุดรธานี เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข บริการผู้ประสบภัยหรือเรียกว่า อุดรโมเดล  เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว  โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือระบบ ไอ.ที. เข้ามาช่วยในการประสานและบูรณาการระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่วนกลาง ในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารน้ำท่วม ถึงประชาชนในพื้นที่


นายต่อพงษ์ กล่าวต่อว่า ในการเตรียมรับมือน้ำท่วมได้แบ่งความรุนแรงของปริมาณน้ำฝนและระยะเวลาของระดับน้ำท่วม  เช่น หากน้ำท่วมในพื้นที่มีระยะเวลาน้ำท่วม 3 วัน จะต้องมีการส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และยารักษาโรคลงพื้นที่ หากมีระยะเวลาน้ำท่วมเกิน 5 วัน จะต้องส่งหน่วยสุขภาพจิตดูแลด้านจิตใจของประชาชนผู้ประสบภัย นอกจากนี้ จะมีหน่วยค้นหาปัญหาสุขภาพหรือ เฮลท์ ยูนิต แสกน ( Health Unit Scan) โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน ออกให้ความรู้เรื่องระบบการดูแลสุขภาพประชาชน คนละ 300 ครอบครัว ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตัวในช่วงน้ำท่วมได้อย่างถูกต้อง จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลได้

30 สิงหาคม 2554

Next post > สธ. ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ออกไปอีก 1 เดือนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2554

< Previous post “วิทยา” ให้ทีมเคลื่อนที่เร็ว 1,030 ทีม เฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นที่น้ำท่วม ตลอด 24 ชม.

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด