logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

คกก.คุมยาสูบ กำชับผู้ประกอบการบุหรี่ระบุข้อความ-คำเตือนให้ชัด เล็งขยายมาตรการคุมยาเส้นเพิ่ม

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000008562

           วานนี้ (19 ม.ค.) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2555 ที่ห้องชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
       
โดย นพ.นพพร กล่าวว่า ใน การประชุมครั้งนี้ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ 15) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแสดงข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ จูงใจผู้บริโภค ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้นหรืเส้นปรุง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 16 ) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรี่ ซิกาแรต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 โดยในประกาศ ฉบับที่ 15 นั้น ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2554 และมีผลประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2554 แต่มีกรณีขยายเวลา ผ่อนผันสำหรับผู้ประกอบการในการเตรียมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไปจนถึงวันที่ 21 มี.ค.โดย บุหรีซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้นและยาเส้นปรุง ต้องไม่มีข้อความ หรือถ้อยคำที่ทำให้ผู้บรbโภคเข้าใจผิดที่แสดงว่าสารพิษน้อย หรือมีกลิ่น รสใดเป็นพิเศษ เช่น mild, medium, light, mellow, rich, ฉุน หรือ ฉุนพิเศษ
       
นพ.นพพร กล่าวว่า ขณะที่ประกาศ ฉบับที่ 16 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2554 และจะมีผลบังคับใช้เวันที่ 26 ม.ค.2555 และขยายเวลาให้ผู้ประกอบการและผู้แทนจำหน่ายได้มีเวลาเตรียมการไปจนถึง วันที่ 25 เม.ย.2555 ซึ่งหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดก็ต้องถือว่าฝ่าฝืนประกาศกระทรวง โดยในประกาศ ฉบับที่ 16 นั้น กำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนในเรื่องสารพิษ จากเดิม 2 แบบ เป็น 10 แบบ ได้แก่ 1.ควันบุหรี่มีสารพิษไฮโดรเจนไซยาไนด์ 2.ควันบุหรี่มีสารคาร์บอนมอนอกไซด์ 3.ควันบุหรี่มีสารพิษมากว่า 250 ชนิด 4.ควันบุหรี่มีสารพิษสำคัญที่สุดในบ้าน 5.ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งฟอร์มาลดีไฮด์ 6.ควันบุหรี่ก่อมะเร็งเบนโซไพรีน 7.ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งไนโตรซามีน 8.ควันบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งที่สำคัญของมนุษย์ 9.ควันบุหรี่มีสารกัมมันตรังสีโพโลเนียม 210 และ 10.ควันบุหรี่มีสารเสพติดนิโคติน ซึ่งผู้ผลิตสามารถทำได้ทั้งพิมพ์ชื่อสารพิษ หรือสารก่อมะเร็งแบบเดียวกันทั้งสองด้าน หรือ พิมพ์คละแบบกันได้ โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของพื้นที่จัดพิมพ์ ซึ่งอยากให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อจะได้เป้นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
       
รองอธิบดี กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือเรื่องของการเตรียมจัดทำร่างประกาศกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลาก รูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของยาเส้น หรือยาเส้นปรุงตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ฉบับใหม่ด้วย โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายภาพคำเตือนในยาเส้นจาก 50% ของพื้นที่ปัจจุบัน เป็น 55% เปลี่ยนจากภาพขาวดำเป็นภาพสี และเปลี่ยนจากภาพผลกระทบ 2 ภาพ เป็น 4 ภาพ และเพิ่มข้อความสายด่วนควิทไลน์ เลิกบุหรี่ 1600 รวมทั้งเว็บไซต์ www.thailandquiteline.or.th และเรื่องการเดินหน้ารณงค์ยุทธศาสตร์การควบคุมบุหรี่ และยาเส้นด้วย โดยมีการเปลี่ยนแปลงถอยคำ ความหมายสำคัญต่างๆ หลายอย่าง เช่น เปลี่ยนแปลงจากคำว่า ยาเส้น เป็น ยาเส้นและยาเส้นปรุง เป็นต้น โดยได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่มีฝ่ายใดคัดค้าน และหลังจากนี้ ก็รอเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณก่อนเสนอเข้า คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่ายุทธศาสตร์เหล่านี้จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งธีม (Theme ) ปีนี้ คือ Tobacco Industry Interference คือ การปกป้อง ป้องกันภัยคุกคาม และการแทรกแซง จากอุตสาหกรรมบุหรี่
       
ด้าน ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า การแก้ไขร่างประกาศดังกล่าว หากผ่าน ครม.เห็นชอบ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมาก เพราะทำให้เข้าถึงข้อมูลยาสูบ ยาเส้น อย่างดี นำไปสู่การมีสุขภาพดีของคนไทยและลดปริมาณนักสูบ อีกทั้งปกป้องการคุกคามจากอุตสาหกรรมบุหรี่ด้วย

20 มกราคม 2555

Next post > สธ.รับมอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ และหน้ากากอนามัยใช้ในห้องผ่าตัด

< Previous post ผู้นำ สธ.กว่า 40 ประเทศ ชมระบบหลักประกันสุขภาพไทย มีคุณภาพ

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด