logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“วิทยา” เร่งยกร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ให้ขยายครอบคลุมกลุ่มข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และญาติสายตรงกว่า 800,000 คน คาดเสร็จภายใน 6 เดือน พร้อมเสนอเข้า ครม.มั่นใจมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศปี 56
       
       วันนี้ (31 ก.ค.) ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังบรรยายพิเศษ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ต่อการบริหารหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสมาคมพนักงานท้องถิ่น ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสร้างความเสมอภาคของ 3 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งได้เริ่มที่บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นมา สร้างความสะดวกผู้ที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ 3 กองทุนเป็นอย่างดี เจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องถามสิทธิ์หรือสำรองจ่ายก่อน แต่สิทธิ์ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว จำนวนประมาณ 800,000 คน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.มีกฎหมายและระเบียบเฉพาะรวมทั้งการเบิกจ่ายค่ารักษาแยกส่วนแต่ละ องค์กรอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย แตกต่างจาก 3 กองทุน โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ให้นโยบายสร้างความเสมอภาค 3 กองทุนคุ้มครองทุกคนอย่างแท้จริง ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกคนทุกสิทธิ

 นายวิทยา กล่าวต่อว่า นอกจากการขยายสิทธิรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ครอบคลุมถึงข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามาตรตรา 9 ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 โดยได้เร่งให้ดำเนินการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คาดว่า จะสามารถประกาศใช้อย่างเร็วที่สุดเดือนเมษายน 2556 หรือภายในตุลาคม 2556 เป็นอย่างช้า
       
       ด้าน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ใน การวางแผนรองรับกลุ่มข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.76 แห่ง เทศบาล 1,900 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่รวม กทม.และเมืองพัทยา จำนวน 5693 แห่ง มีพนักงานข้าราชการรวม 220,000 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 170,000 คน ลูกจ้างประจำ 20,000 คน พนักงานจ้าง 12,000 คน หากรวมบุตร บิดา มารดา จะมีประมาณ 800,000 คน สปสช.ได้วางกรอบการดำเนินการตามสิทธิโดยจัดโครงสร้างการจัดบริการสวัสดิการ รักษาพยาบาล การจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิระบบเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระบบการเบิกจ่ายเพื่อชดเชยบริการ ให้หน่วยบริการตามสิทธิประโยชน์ ระบบการตรวจสอบเวชระเบียนและคุณภาพบริการ ระบบการคุ้มครองสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางหมายเลข 1330 เช่นเดียวกับ 3 กองทุน หากมีการขยายสิทธิเพิ่มจากป่วยฉุกเฉินก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน

 

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000094193

1 สิงหาคม 2555

Next post > เผยแก้วพลาสติกต้นตอไข้เลือดออกระบาด

< Previous post FDA rejects expanded use of Regeneron drug for gout

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด