logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

       พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ สธ.ที่มี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน มีมติเห็นชอบในหลักการ บทบาทภารกิจใหม่ของ สธ. การจัดตั้งเขตบริการสุขภาพ 1-12 และเขต กทม.รวมทั้งการขอจัดตั้งศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ (National Data Clearing House) เป็นองค์กรมหาชน ทั้งนี้ เนื่องจากสาธารณสุขมีความซับซ้อนกว่าในอดีต จึงต้องปรับบริบทในการทำงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้การบริหารงบประมาณและการกระจายตัวที่ไม่เหมาะสมของทรัพยากรด้านสาธารณสุข
       
       พญ.พรรณพิมล กล่าวอีกว่า สธ.ได้กำหนดบทบาทภารกิจใหม่ 12 บทบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังนี้ 1.กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้ 2.การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3.การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4.การกำหนดมาตรฐานบริการต่างๆ 5.การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 6.การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน 7.การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ 8.การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลของภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน 9.การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงิน การคลัง ด้านสุขภาพของประเทศ 10.การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียวมีคุณภาพใช้งานได้ 11.การกำหนดนโยบายและจัดการกำลังคน ด้านสุขภาพ และ 12.การพัฒนาเขตสุขภาพ โดยตั้งเขตบริการสุขภาพ 1-12 และเขตกทม.ให้เกิดการบริการจัดการทรัพยากรร่วมที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า บริการกำลังคนให้สอดคล้องกับภาระงาน 
       
       นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอจัดตั้งศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 26 มีนาคม 2556 เห็นชอบให้หน่วยงานหลักประกันสุขภาพ มีความร่วมมือในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านบริการสาธารณสุข (National Clearing House) รวมทั้งการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ สปสช. เป็นหน่วยงานกลางในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยสถาบันวิจัยกระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษารูปแบบองค์กร บทบาทหน้าที่และกลไกความเชื่อมโยง เพื่อการจัดตั้งหน่วยงานกลางทำหน้าที่ธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านสาธารณสุข เป็นองค์กรมหาชน ทำหน้าที่ประเมินข้อมูลประเมินผลการเบิกจ่ายของสถานพยาบาลและสถานบริการ วิจัยพัฒนาการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่คลังข้อมูลกลางและจัดทำสารสนเทศ เพื่อการบริหารเชิงระบบให้กับหน่วยราชการ ทั้งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานขึ้นกรรมการประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

22 ตุลาคม 2556

Next post > จ่อย้าย “พยาบาล” หลังพบอัตราต่อประชากร กทม.-ภาคกลาง 1:200 อีสาน 1:1,000

< Previous post แพทย์ชี้ดูแลสุขภาพดีหลัง "บริจาคอวัยวะ" อายุยืนกว่าคนทั่วไป

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด