logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

หนังสือพิมพ์: เชียงใหม่นิวส์

ฉบับวันที่: 7 สิงหาคม 2018

กรมอนามัย เร่งพัฒนาทีมสหวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลระยะยาว

เว็บไซต์: https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/772702

จัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว และการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามแนวทาง A2IM เพื่อพัฒ นาศักยภาพบุคลากร ทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทาง A2IM ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ว่า กรมอนามัยและภาคีเครือข่าย ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนวัยผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ และหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นรองรับกับการที่ประ เทศไทย จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี 2564 คือมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึง ร้อยละ 20 และเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 ทำให้มีประชากรผู้สูงอายุสูงถึง ร้อยละ 28

นพ.อรรถพล กล่าวว่า จากข้อมูลในรายงานการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 โดยกรมอนามัยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พบว่า ร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุ มีความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีเพียง ร้อยละ 5 เท่า นั้น ที่ไม่เป็นโรค ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพียง ร้อยละ 56.7 การเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นที่สำคัญ จำเป็นต้องได้รับการดูแล ฟื้นฟูให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และได้รับบริการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งได้รับการดูแลและเกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน ให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและคงไว้ ซึ่งภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้นานที่สุด

ถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทาง A2IM และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 6 ประเภท ได้แก่ 1.ตำบล Long Term Care ดีเด่น 2. Care Manager ดีเด่น 3. Care giver ดีเด่น 4. ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่น 5. ผู้สูงอายุต้นแบบ 100 ปีขึ้นไป 6.นวัตกรรมดีเด่นด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุต้นแบบ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2561” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

14 สิงหาคม 2561

Next post > HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 14 (Economic Evaluation Training)

< Previous post หนังสือน่าอ่าน: การรักษาต้องสงสัย???

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด