logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

อีเมล์: naiyana.p@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร เริ่มทำงานในสายวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ก่อนที่จะเบนเข็มมาสู่งานด้านวิชาการเต็มตัว เคยปฏิบัติงานเป็นเภสัชกรประจำโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาบริหารเภสัชกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (ต้นสังกัดปัจจุบัน)
 ภญ.นัยนา มีความเชี่ยวชาญในการประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพทั้งโดยการใช้แบบจำลองและในการศึกษาวิจัยทางคลินิก นอกจากนี้ยังมีความชำนาญในการคิดและวิเคราะห์โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ การทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์เชิงอภิมาน
 ผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและในประเทศ มีงานสอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้แก่นักศึกษาระดับหลังปริญญา เป็นที่ปรึกษางานวิจัยให้แก่อาจารย์แพทย์ หน่วยงาน และสถาบันต่างๆ

ผลงานที่ผ่านมา

งานวิจัยที่เข้าร่วม