logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

อีเมล์: pattara.l@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์  จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากจากคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริหารเภสัชกิจมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.  2552 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี  พ.ศ. 2547 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เข้ารับราชการที่ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี และระหว่างเรียนระดับปริญญาโทได้มาเริ่มทำงานวิจัยในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ที่ HITAP ในด้านการประเมินความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนกระทั่งจบการศึกษาจนถึงปัจจุบัน มีความสนใจงานวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าด้านสาธารณสุขโดยการใช้แบบจำลอง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมาน และการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขา Health Economics ที่ University of Glasgow ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร (ประเทศสก๊อตแลนด์) ปัจจุบันเป็นหัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัย

ผลงานที่ผ่านมา

งานวิจัยที่เข้าร่วม