logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

อีเมล์: pritaporn.k@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักวิจัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ. 2550 หลักสูตรโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (the University of Nottingham) ประเทศสหราชอาณาจักร ในระหว่างการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ได้ศึกษาวิชาเภสัชเศรษฐศาสตร์ (Pharmacoeconomics) และได้มีความสนใจเป็นพิเศษในการศึกษาแขนงนี้ ภายหลังจากจบการศึกษาจึงได้เข้าทำงานในโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพด้วยตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2550 และได้รับการพิจารณาให้เป็นนักวิจัยภายในปีเดียวกัน ภายหลังได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics) จากมหาวิทยาลัยยอร์ค (the University of York) ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปีพ.ศ. 2553

ปัจจุบัน ภญ.ปฤษฐพร ทำงานที่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ โดยมีความสนใจพิเศษในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีโดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ใหม่เช่น การใช้แบบจำลอง transmission dynamic model ในการประเมินเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ ประสบการทำงานที่ผ่านมา ได้แก่ การประเมินเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรค เช่น ยาในกลุ่มโรคกระดูกพรุน ยาโรคมะเร็งไตระยะแพร่กระจาย วัคซีน เช่น วัคซีนไข้เลือดออก การคัดกรองโรค เช่น การคัดกรองโรคกระดูกพรุน การคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ การคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ เช่น ประสาทหูเทียม โครงการ/นโยบาย เช่น มาตรการด้านสาธารณสุขในการลดอัตราการตายของแม่และเด็กด้วยโปรแกรมการแจกคูปองให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในประเทศพม่า และนโยบายด้านการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี ในประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง

ปัจจุบันเธอเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบเต็มเวลาที่สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพลีดส์มหาวิทยาลัยลีดส์สหราชอาณาจักร งานวิจัยระดับปริญญาเอกของเธอเน้นการออกแบบและประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ในการเลิกสูบบุหรี่ในประเทศไทย

ผลงานที่ผ่านมา

งานวิจัยที่เข้าร่วม