logo

EE ทำไมต้องมี 2 หลักสูตร

นับวันความต้องการบริการสุขภาพของประชากรไทยจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่องๆ ทรัพยากรด้านสุขภาพที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการทางสุขภาพแก่ผู้ป่ ...อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2560 | 1400

ตอนที่ 1 ตรวจสุขภาพประจำปี ที่แท้จริงหมายถึงอะไร ตรวจไปเพื่ออะไร

คนไทยสมัยนี้นิยมไปตรวจสุขภาพประจำปีกันมาก เห็นได้จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2552 ที่พบว่า คนไทยควักกระเป๋าตัวเองเพื่อการตรวจคัดก ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP