logo

SAFE เพื่อหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน “หมอทุกคนต้องรู้เรื่องการประเมินเทคโนโลยีฯ”

ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ฟรี ทว่าค่าใช้จ่ายที่ตามมาแท้จริงแล้วคือสิ่งที่ประเทศต้องแบกรับ ภาร ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP