logo

ให้ภาพเล่าเรื่อง : เรื่องน่ารู้ คลอดก่อนกำหนด

ปี 2561 ทารกเกิดใหม่ 10 คน จะมีทารกที่คลอดก่อนกำหนด 1 คน รายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ในภูมิภาคอาเซียน สาเหตุการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 7 ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP