logo

รอบรู้ภาวะสมองเสื่อม ภัยร้ายที่กำลังมาเยือนสังคมไทย

ปัจจุบันประชากรของประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมาอย่างยากจะหลีกเลี่ยงได้คืออัตราผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่จะเพิ่มมากขึ้นตา ...อ่านต่อ

20 มีนาคม 2556 | 3587

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP