logo

ถนอม ปัญญาเรือน

นายถนอม ปัญญาเรือน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำงานที่ เทศบาลตำบ ...อ่านต่อ

  5 กุมภาพันธ์ 2562 | 435  บัณฑูร จันทร์เขียว

  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาบริ ...อ่านต่อ

   21 กรกฎาคม 2560 | 1993

   ณัฐวรรธน์ อินทร์แจง

   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำงานที่ บริษัท สเตชันเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป ...อ่านต่อ

    8 พฤศจิกายน 2559 | 1480

    ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP