logo

รู้เร็ว มะเร็งร้ายในปากคุณ

มะเร็งช่องปาก หนึ่งในภัยร้ายที่สามารถคร่าชีวีติของคุณได้ จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งในช่องปาก เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 6 ของผู้ป่วยม ...อ่านต่อ


ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ กินหมาก ระวังมะเร็งช่องปาก!

มะเร็งช่องปากเป็นมะเร็ง 1 ใน 27 ของมะเร็งทั้งหมดที่พบทั่วโลก ในประเทศไทย พบผู้ป่วยเป็นมะเร็ง 8.8 รายต่อแสนคน ในจํานวนนี้พบใน เพศชาย มากกว่าเพศหญิงเล็ก ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP