logo

เปิด DATA 15 years challenge 6 เรื่องน่ารู้จากรายจ่ายสุขภาพคนไทยที่เปลี่ยนไป

หลังกระแส 10 years challenge ชวนให้หลายคนหวนมองย้อนความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา 10 ปี ความแตกต่างที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา สิ่งสำคัญที่ใกล้ตัว ...อ่านต่อ

4 กุมภาพันธ์ 2562 | 3781

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP