logo

จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของคุณ มองสิ่่งต่างๆ ได้ไม่ชัดเจน?

เด็กที่มีความผิดปกติทางสายตาส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าการมองเห็นของเขา ต่างจากเพื่อนๆ ความผิดปกติทางสายตาในเด็กนั้นไม่เหมือนกับความผิดปกติทางสายตาของผู้ใหญ่ ...อ่านต่อ


ปัญหาโภชนาการและพัฒนาการไม่เหมาะสม ของเด็ก 0-5 ปี

ช่วงอายุ 0-5 ปี เป็นระยะเวลาที่สำคัญที่สุด ของการได้รับสารอาหารที่เหมาะสม การเจริญเติบโตสมวัย และพัฒนาการด้านสมอง การมองเห็น ทักษะด้านภาษาและสังคม แต่ ...อ่านต่อ


วงจรปัญหาสุขภาพวะของเด็ก 0-5 ปี เมื่อมีแม่วัยรุ่น

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือการตั้งครรภ์และสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนผู้หญิงอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ส่วนมากพุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ในปี 2552 พบแม่วั ...อ่านต่อ


ปัญหาที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็ก

ข้อมูลจาก การสำรวจสถานการณ์การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในประเทศไทย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ปัจจุบัน มีเด็กอายุระหว่าง 2 ข ...อ่านต่อ


ปัญหาสายตาเด็ก ที่ผู้ใหญ่ไม่ใส่ใจ

เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา ควรได้รับโอกาสในการตรวจรักษาเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม แต่หากระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา หรือแม้แต่ค ...อ่านต่อ


“การสร้างเสริมสุขภาพ” และ “การส่งเสริมสุขภาพ” แตกต่างกันอย่างไร?

จากการประกาศกฎบัตรออตตาวาที่ประเทศแคนนาดา ปี 1986 ได้บัญญัติว่า "การส่งเสริมสุขภาพ" หรือ "HEALTH PROMOTION" หมายถึง "ขบวนการส่งเสริมให้ประชาชน เพิ่มสม ...อ่านต่อ


คาดการณ์อนาคตประเทศไทย อาจต้องฝากไว้กับคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่พร้อมเป็นกำลังของชาติ

จากการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน พบเด็กไทยอายุ 0 - 5 ปี ขาดคุณภาพ 6 เรื่องสำคัญ ส่งผลเสียทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นเหตุให้เด็กไทยมีคุณภาพน้อยลง การเจริญ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP