logo
รายงานการประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่องการประเมินความคุ้มค่าของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย (โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

...อ่านต่อ

    16 มกราคม 2563 | 59


    ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP