logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ครั้งที่ 16 (ปิดรับสมัครแล้ว)

เกี่ยวกับหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถด้านการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข (Health economic evaluation) ซึ่งในปัจจุบัน ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการกำหนดนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสม เช่น การพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เป็นต้น

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขมาก่อนหรือผู้ที่สนใจความรู้พื้นฐานของการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบ แนวทางและขั้นตอนของการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ตลอดจนตัวอย่างการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเทรนด์ของการประเมินเทคโนโลยีในอนาคต

ลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เหมาะสมสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรเบื้องต้นมาแล้วหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นการปฏิบัติ โดยการสร้างแบบจำลอง (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft® Excel™) ในการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Early HTA) และเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel® เป็นอย่างดี และสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพา (laptop/notebook computer) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel® version 2010 ขึ้นไป มาเข้าอบรมได้

 

กำหนดการและรูปแบบการอบรม

การอบรมเป็นการบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แบ่งเป็น

– หลักสูตรเบื้องต้นในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยการอบรมจะจัดขึ้นใน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. on-site คือ การสอน ณ สถานที่จัดการอบรม โดยรับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน

2. online คือ การสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (สอนสดผ่านทาง Zoom)

– หลักสูตรเชิงปฏิบัติการในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยการอบรมจะจัดขึ้นในรูปแบบ on-site เท่านั้น โดยรับผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน

หมายเหตุ: การอบรมในรูปแบบ on-site อาจต้องยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ ขึ้นกับประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ/หรือประกาศของจังหวัดนนทบุรี

ตารางการอบรมและวิทยากร

การอบรมดำเนินการโดยทีมวิจัย HITAP ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment) อีกทั้ง ผลงานวิจัยยังเป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงกว้างขวางทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ตารางการอบรมหลักสูตรพื้นฐานสามารถดาวโหลดได้ที่นี่

ตารางการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสามารถดาวโหลดได้ที่นี่

สถานที่อบรม   

ห้องประชุมใหญ่ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

การสมัครและค่าลงทะเบียน

สมัครอบรมผ่านทางระบบลงทะเบียนได้ที่นี่หรือสแกน QR code

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

*โควตานักศึกษาเฉพาะ on-site รับจำนวนไม่เกิน 10 คน

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน:

– กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 15 วัน หลังลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

– ค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับการประชุมแบบ on-site

– ค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และเอกสารประกอบการอบรม (electronic file) สำหรับการประชุมแบบ online

– ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พักจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

– กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าลงทะเบียน 50% ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจต้องแสดงหลักฐานประกอบ

 

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการเข้าร่วมอบรมและการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CME, CDEC และ CPE)

ต้องเข้าร่วมอบรมในทุกหัวข้อให้ครบ 100%

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่

 

———————————-

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

– เกี่ยวกับหลักสูตร ติดต่อ นางสาววิลาวรรณ ล้วนคงสมจิตร หรือนางสาวฉัตรกมล พีรปัญญาวรานันท์

– การลงทะเบียนสมัครอบรม ติดต่อ นายฐาปนา แสนราช หรือนายสราวุฒิ เฉลาภักตร์

– การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ นางสาวสุภาพร เอี่ยมอัครเสนา หรือนางสาวศรินญา ศักดิ์ทองจีน

 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-590-4549, 02-590-4374-5

โทรสาร 02-590-4369

อีเมล [email protected]

19 กรกฎาคม 2564

Next post > “ชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ 2564” จากงานวิจัยสู่นโยบายสุขภาพ

< Previous post Social Network Analysis Workshop

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ

บทความที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน