logo

การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย (2551)

การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทยจอมขวัญ โยธาสมุทร*อดุลย์ โมฮารา*ยศ ตีระวัฒนานนท์*ศรีเพ็ญ ตันติเวสส*,**ลัดดา ดำริการเล ...อ่านต่อ

  12 กุมภาพันธ์ 2552 | 752

  ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรไทย (2551)

  ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรไทย ภญ. ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล*,** นส. ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ * นส. จอมขวัญ ...อ่านต่อ

   12 กุมภาพันธ์ 2552 | 1425   รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัด กรอง และการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำ เดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน

   ...อ่านต่อ

    7 ตุลาคม 2551 | 1164


    ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP