logo

ดร.กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล

ดร.กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล ตำแหน่ง นักวิจัย เริ่มต้นศึกษาด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น) จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โดยได้รับทุนการศ ...อ่านต่อ

  6 กุมภาพันธ์ 2563 | 522

  ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล

  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2555 มีประสบการณ ...อ่านต่อ

   3 สิงหาคม 2558 | 3197

   วิทธวัช พันธุมงคล

   นายวิทธวัช พันธุมงคล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรติน ...อ่านต่อ

    1 ตุลาคม 2557 | 3298

    ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

    ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์  จบระดับปริญญาเอกสาขา Health Economics ที่ University of Glasgow ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร (ประเทศสก๊อตแลนด์) จบการศึกษาระด ...อ่านต่อ

     26 มีนาคม 2556 | 5130

     สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

     นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ (Applied Sociology) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2553 ...อ่านต่อ

      20 กุมภาพันธ์ 2556 | 4521

      วันทนีย์ กุลเพ็ง

      วันทนีย์ กุลเพ็ง จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถิติประยุกต์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมงานกับ HITAP ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยในปี 2550 และไ ...อ่านต่อ

       20 กุมภาพันธ์ 2556 | 2793

       ดร.รุ่งนภา คำผาง

       ดร.รุ่งนภา คำผาง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมาสทริก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในด้านสาธา ...อ่านต่อ

        20 กุมภาพันธ์ 2556 | 3814

        ภญ.สุธาสินี คำหลวง

        ภญ. สุธาสินี คำหลวง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากจบการศึกษาได้เข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรที่โรงพยาบาลพัฒนาน ...อ่านต่อ

         20 กุมภาพันธ์ 2556 | 3027

         ดร.รักมณี บุตรชน

         ดร.รักมณี บุตรชน นักวิจัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2543 หลังจากนั้นการเดินทางบนเส้นทางนักวิจั ...อ่านต่อ

          18 กุมภาพันธ์ 2556 | 2724

          ภญ.ธนพร บุษบาวไล

          ภญ.ธนพร บุษบาวไล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2552 จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากนั้น เข้าทำงานที่สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก ...อ่านต่อ

           18 กุมภาพันธ์ 2556 | 3047

           ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP