logo
ดร.กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล

ดร.กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล ตำแหน่ง นักวิจัย เริ่มต้นศึกษาด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น) จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โดยได้รับทุนการศ ...อ่านต่อ

  6 กุมภาพันธ์ 2563 | 1059

  ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล

  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2555 มีประสบการณ ...อ่านต่อ

   3 สิงหาคม 2558 | 4585

   วิทธวัช พันธุมงคล

   นายวิทธวัช พันธุมงคล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรติน ...อ่านต่อ

    1 ตุลาคม 2557 | 4263

    ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

    ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์  จบระดับปริญญาเอกสาขา Health Economics ที่ University of Glasgow ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร (ประเทศสก๊อตแลนด์) จบการศึกษาระด ...อ่านต่อ

     26 มีนาคม 2556 | 7338

     สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

     นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ (Applied Sociology) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2553 ...อ่านต่อ

      20 กุมภาพันธ์ 2556 | 5433

      วันทนีย์ กุลเพ็ง

      วันทนีย์ กุลเพ็ง จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถิติประยุกต์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมงานกับ HITAP ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยในปี 2550 และไ ...อ่านต่อ

       20 กุมภาพันธ์ 2556 | 3331

       ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP