logo

ภญ.สุธาสินี คำหลวง

ภญ. สุธาสินี คำหลวง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากจบการศึกษาได้เข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรที่โรงพยาบาลพัฒนาน ...อ่านต่อ

  20 กุมภาพันธ์ 2556 | 4146

  ดร.รักมณี บุตรชน

  ดร.รักมณี บุตรชน นักวิจัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2543 หลังจากนั้นการเดินทางบนเส้นทางนักวิจั ...อ่านต่อ

   18 กุมภาพันธ์ 2556 | 3992

   ภญ.ธนพร บุษบาวไล

   ภญ.ธนพร บุษบาวไล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2552 จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากนั้น เข้าทำงานที่สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก ...อ่านต่อ

    18 กุมภาพันธ์ 2556 | 3794

    ชุติมา คำดี

    นางสาวชุติมา คำดี เริ่มทำงานที่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยหลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาส ...อ่านต่อ

     18 กุมภาพันธ์ 2556 | 4309

     ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

     ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว เป็นนักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหา ...อ่านต่อ

      8 พฤศจิกายน 2555 | 7449

      ทรงยศ พิลาสันต์

      นายทรงยศ พิลาสันต์ จบการศึกษาปริญญาโท Health Management, Planning and Policy จาก The University of Leeds เมื่อปี พ.ศ.2561 และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากาย ...อ่านต่อ

       5 สิงหาคม 2552 | 5231

       ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

       ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร เข้ามาทำงานที่ HITAP เมื่อปี พ.ศ.2549 ในตำแหน่งนักวิจัย และเป็นกองบรรณาธิการให้กับวารสารวิจัยระบบสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ได้รับ ...อ่านต่อ

        17 กันยายน 2550 | 5555

        ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP