logo

ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เป็นแพทย์และนักเศรษฐศาสตร์ ผู้ก่อตั้งโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้กระทรวงสาธาร ...อ่านต่อ

    15 กุมภาพันธ์ 2555 | 16624

    ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP