logo

ปรับตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิใหม่ ส่งผลดีอย่างไรต่อประชาชน

โครงการ QOF ในไทย เกิดขึ้นเพราะหวังให้สถานพยาบาลในระบบบริการปฐมภูมิมีคุณภาพและบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีเครื่องมือตัวชี้วัดเข้ามาจัดการ โดยอาศ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP