logo

C19economics.org แพลตฟอร์มเพื่อนักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายโควิด-19 ในประเทศรายได้น้อยถึงปานกลาง

ปัญหาโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางถือเป็นความท้าทายสำคัญของระบบสุขภาพ C19economics.org คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่ ...อ่านต่อ


เปิด 3 โครงการวิจัยขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพเพื่อคนไทยโดยใช้การประเมินความคุ้มค่า

งานวิจัยประเมินเทคโนโลยีด้ายสุขภาพหรือ health technology assessment (HTA) มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบโดย การประเมินความคุ้มค่า หรือ Economic evaluation (E ...อ่านต่อ


“รายจ่ายนอกบัตรทอง – ประกันสังคม – สวัสดิการราชการ” ภาระคนไทยที่รัฐควรเข้าใจก่อนปรับปรุงนโยบาย

“บัตรทอง” หรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าแม้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวนมากและหลากหลาย แต่ภาระรายจ่ายด้านสุขภาพของคนไทยยังมีด้านอื่นที่บัตรท ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP