logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

HTA คืออะไร ?

HTA หรือ Health Technology Assessment ชื่อไทยว่า การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ หมายถึงการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือผลวิจัย ที่จะนำไปสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยคำนึงถึงหลายปัจจัย เช่น ความปลอดภัย ประสิทธิผล ต้นทุน ความคุ้มค่า ผลกระทบต่อองค์กร สังคม และจริยธรรม ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์นั้น ๆ เพื่อในท้ายที่สุดแล้วให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสมของสังคม

 

แล้วประเทศไทย ใช้ประโยชน์อะไรจาก HTA ?

 

25 เมษายน 2556

Next post > รักสนุก มักสะดุด...หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

< Previous post มีตา หามีแวว(เห็น)ไม่...ปัญหาสายตาผิดปกติของเด็กไทย

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ