logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
โรงพยาบาลศิริราชรับสมัครนักวิจัยประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA researcher)

โรงพยาบาลศิริราชรับสมัครนักวิจัยประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA researcher)

 

หน้าที่ของงานประเมินเทคโนโลยีสุขภาพโรงพยาบาลศิริราช

1 ดำเนินการประเมินเทคโนโลยีการแพทย์ที่มีความต้องการใช้หรือใช้ในโรงพยาบาล เพื่องานบริการสุขภาพพร้อมทั้งเป็นต้นแบบของการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพที่ใช้ในโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ในประเทศไทย

2 สร้างความร่วมมือ เครือข่ายการศึกษาประเมินเทคโนโลยีการแพทย์ของสถาบันการแพทย์กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์หลักด้านการบริการดูแลรักษาทางสุขภาพ การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

3 สนับสนุนให้เกิดการศึกษาหรือวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ โดยเป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาหรือให้คาปรึกษาแก่บุคลากรการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความต้องการเรียนรู้ในด้านการประเมินเทคโนโลยีการแพทย์ในโรงพยาบาล

4 ภาระหน้าที่อื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของงานประเมินเทคโนโลยีสุขภาพโรงพยาบาลบรรลุวัตถุประสงค์

 

การดำเนินการ

การดำเนินการของงานประเมินเทคโนโลยีสุขภาพโรงพยาบาล ทำงานเพื่อประเมินเทคโนโลยีสุขภาพที่โรงพยาบาล มีดำริหรือนำมาใช้แล้ว ซึ่งรวมทั้งยา เวชภัณฑ์ การสนับสนุนการบริการ วิธีการรักษา โดยมีกลุ่มผู้รับผิดชอบร่วมกันประเมินเบื้องต้นและมีคณะกรรมการวิชาการให้ความคิดเห็น เสนอแนะ

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง CV มาได้ที่ comm@hitap.net

 

9 กุมภาพันธ์ 2564

Next post > “วัคซีนโควิด-19 ใครควรได้รับก่อน?” บันทึกเปิดมุมมองใหม่ เปิดใจเพื่อเข้าใจนโยบายสุขภาพระดับประเทศ

< Previous post 5 สิ่งที่คุณอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ