logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 17 (ปิดรับสมัครแล้ว)

เกี่ยวกับหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถด้านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  (Health economic evaluation) ซึ่งในปัจจุบัน ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการกำหนดนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสม เช่น การพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เป็นต้น

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขมาก่อนหรือผู้ที่สนใจความรู้พื้นฐานของการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบ แนวทางและขั้นตอนของการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ตลอดจนตัวอย่างการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และแนวโน้มของการประเมินเทคโนโลยีในอนาคต

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เหมาะสมสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรเบื้องต้นมาแล้วหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นการปฏิบัติ โดยการสร้างแบบจำลอง (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft® Excel™) ในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Early HTA) และเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel® เป็นอย่างดี และสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพา (laptop/notebook computer) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel® version 2010 ขึ้นไป มาเข้าอบรมได้

 

กำหนดการและรูปแบบการอบรม

การอบรมเป็นการบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ on-site แบ่งเป็น 2 หลักสูตรดังนี้

– หลักสูตรเบื้องต้นในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยรับผู้เข้าอบรมจำนวน 150 คน
– หลักสูตรเชิงปฏิบัติการในวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยรับผู้เข้าอบรมจำนวน 75 คน

 

ตารางการอบรมและวิทยากร

การอบรมดำเนินการโดยทีมวิจัย HITAP ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment) อีกทั้ง ผลงานวิจัยยังเป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงกว้างขวางทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ตารางการอบรมหลักสูตรพื้นฐานสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตารางการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

สถานที่อบรม

โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จ.นนทบุรี

 

การสมัครและค่าลงทะเบียน

สมัครอบรมผ่านทางระบบลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือสแกน QR code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2565


*ปิดรับสมัครอบรมรอบ
Early Bird ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

**โควตานักศึกษารับจำนวนไม่เกิน 10 คน (มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)

 

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน:

– โปรดแนบรูปถ่ายบัตรพนักงาน หรือบัตรนักศึกษา (นามสกุลไฟล์ .jpeg หรือ .pdf) เพื่อใช้เป็นหลักฐานเมื่อลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

– กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 15 วัน หลังลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

– ค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับการอบรมแบบ on-site

– ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พักจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

– กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าลงทะเบียน 50% ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจต้องแสดงหลักฐานประกอบ

 

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการเข้าร่วมอบรมและการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CME, CDEC และ CPE)

ต้องเข้าร่วมอบรมในทุกหัวข้อให้ครบ 100%

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่

 

———————————-

 

สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีความประสงค์สำรองห้องพักในระหว่างการอบรม โปรดกรอกแบบฟอร์มและติดต่อสำรองห้องพักกับทางโรงแรมด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรองห้องพักได้ที่นี่

 

———————————-

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

– เกี่ยวกับหลักสูตร ติดต่อ: ภญ.บุสดี โสบุญ หรือนางสาวชนิดา เอกอัครรุ่งโรจน์

– การลงทะเบียนสมัครอบรม ติดต่อ: นางสาวณัฐธิดา มาลาทอง หรือนายฐาปนา แสนราช

– การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ: นางสาวสุภาพร เอี่ยมอัครเสนา หรือนางสาวศรินญา ศักดิ์ทองจีน

– ที่อยู่สำหรับติดต่อ: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

– โทรศัพท์: 02-590-4549

– โทรสาร: 02-590-4369

– อีเมล: eetraining@hitap.net

 

ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565

Next post > 3 สิทธิประโยชน์ควรรู้ของผู้พิการทางการได้ยิน...เพราะวันนึงเสียงที่คุณได้ยินอาจหายไป

< Previous post เจาะลึก 3 เหตุผลหลักที่ควรยกเลิกการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรองโควิด-19

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ

บทความที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน