logo
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง โปสเตอร์คุณภาพดีเด่นในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6
ชื่อผู้ติดต่อ: Communication Team
Email ผู้ติดต่อ: comm@hitap.com

โครงการการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้างและบทบาทของการตลาดเพื่อสังคม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งโปสเตอร์คุณภาพดีเด่น ในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6

ภายใต้หัวข้อ สุราในโลกเสรี : Alcohol Problem in the Globalized World ที่จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ปีที่ตีพิมพ์: 2553
5 กันยายน 2557

< Previous post ผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 จากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข

Related Posts