logo

หลัก 11 ประการ ของการประเมินความคุ้มค่าที่ดี

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Economic Evaluation) คือ การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนกับผลลัพท์ด้านสุขภาพที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีด้ ...อ่านต่อ

24 มีนาคม 2558 | 5907

ข่าวความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน HTA ในภูมิภาคเอเชีย และ ความเคลื่อนไหวของเครือข่าย iDSI

โดย สุธีนุช ตั้งสถิตย์กุลชัย เนื่องจากระบบหลักประกันสุขภาพถูกบรรจุอยู่ในวาระสุขภาพระดับโลก รัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนาจึงให้ความสำคัญและเพิ่มการลงทุนทางด ...อ่านต่อ

9 มีนาคม 2558 | 3386

HTA คือ อะไร ? และ ใครได้ใช้ประโยชน์?

HTA คืออะไร ? HTA หรือ Health Technology Assessment ชื่อไทยว่า การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ หมายถึงการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหร ...อ่านต่อ

25 เมษายน 2556 | 16381

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP